Tokary Golf Tokary Golf

 Pole otwarte do gry.

środa, 20 marca 2019
Pogoda na golfa
Przodkowo
Przodkowo - Pogoda na golfa

mapa_pola


Regulamin Ladies’ Saturday Golf Cup 2018

1.  Uprawnieni do gry

  1. Amatorki wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Ltd;
  2. Zawodniczki – członkowie PZG z aktualną kartą HCP PZG, w przedziale HCP 54,0 - 0,0.
  3. Zawodniczki posiadające aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP.

2.  Turniej

Regulamin:

Turniej rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju. Wszystkie zawodniczki oraz ich pomocnicy (caddies) są zobowiązane do przestrzegania zasad oraz etykiety golfa pod rygorem dyskwalifikacji.

Format gry:

Turniej będzie rozgrywany na 18-tu dołkach w formacie Strokeplay brutto oraz Stableford netto wśród Pań w dwóch kategoriach HCP

- 0,0 - 36,0

- 36,1 - 54,0

Dodatkowa kategoria: Stableford Netto Junioreki do 18 r.ż.

Dla kategorii Stableford Netto obowiązuje limit uderzeń wynoszący Par plus 5.

Start: 
Tee czerwone - Kobiety

 

Dodatkowe konkursy: Longest Drive, Nearest to Pin

3.  Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów

 

O pierwszym miejscu

W kategory Strokplay Brutto o pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach wskazanych przez Komitet. Jeżeli w dogrywce będą brały udział więcej niż dwie zawodniczki, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwyciężczyni. W przypadku, remisu w kategorii Stableford Netto zwyciężczyni zostanie wyłaniana według zasady - wynik na ostatnich 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy.

 

4.  Nagrody

-   I miejsce w kategorii Strokeplay Brutto

-   I, II, III miejsce w kategorii Stableford Netto w poszczególnych grupach handicapowych:

  • 0,0 - 36,0
  • 36,1 - 54,0

 

-   I miejsce – Stableford Netto wsród Junioreki do 18 r.ż. Nagrody główne nie dublują się.

5.     Zawieszenie Gry

Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznych warunków

 

  1. Kiedy Komitet zawiesi grę z powodu niebezpiecznych warunków, jeżeli zawodnicy znajdują się pomiędzy dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodniczki są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli zawodniczka nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.
  • Jeden długi, ciągły sygnał syreny – natychmiastowe przerwanie gry,
  • Trzy następujące po sobie sygnały syreny, powtórzone – przerwanie gry,
  • Dwa krótkie sygnały syreny, powtórzone – wznowienie gry.

 

6.   Opłaty turniejowe

-   80 PLN - opłata turniejowa dla członkiń TGC

-   110 PLN - uczennice i studentki z ważną legitymacją

-   190 PLN - opłata turniejowa dla pozostałych Pań.

7.  Terminy rozgrywania turniejów

30.06.2018

21.07.2018

08.09.2018

 

8.   Komitet turnieju

1)      Przedstawiciel Zarządu Tokary Golf Club         
2)      Sędzia zawodów – Paweł Kulczykowski

 

9.  Zmiany w regulaminie 
Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed rozpoczęciem pierwszej rundy danego turnieju. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do wiadomości w najkrótszym możliwym terminie.

 
10.   Postanowienia końcowe
a) Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są ostateczne  i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.
b) Rejestracja na turniej oznacza, że:
- Zawodniczka zapoznała się Regulaminem Ladies’ Saturday Golf Cup 2018  i akceptuje jego postanowienia.
c) Rejestracja na turniej serii Ladies’ Saturday Golf Cup 2018  przez osobę nieletnią oznacza, że rodzic lub opiekun prawny osoby nieletniej:
- Zapoznał się i akceptuje treść wszystkich postanowień zawartych powyżej w pkt. c; 6
- Ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu nieletniej zawodniczki oraz ma świadomość jej planów uczestnictwa w turnieju Ladies Golf Cup  za jego zgodą;
-  Zgadza się na udzielenie pomocy medycznej nieletniej zawodniczce podczas turnieju Ladies’ Saturday Golf Cup 2018 przez opiekę medyczną turnieju.
„Każdy uczestnik biorąc udział w turnieju wyraża zgodę przetwarzanie danych osobowych* zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych i na zasadach tam określonych w celu: działań marketingowych podejmowanych przez Organizatora, polegających na wysyłce informacji i oraz maili związanych z turniejem golfowym,  przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
Uczestnik wyraża również zgodę na bezpłatne użycie wizerunku i podobizny w materiałach zdjęciowych oraz innych, przygotowywanych przez Tokary Golf Club.
e) Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie jeżeli zajdzie uzasadniona potrzeba.