Tokary Golf Tokary Golf

 Pole otwarte do gry.

środa, 27 marca 2019
Pogoda na golfa
Przodkowo
Przodkowo - Pogoda na golfa

mapa_pola


Regulamin Ogólny

Regulamin ogólny turniejów golfowych rozgrywanych na polu  Tokary Golf Club w sezonie 2016.

 

  1. 1.                             Komitet Turnieju:

 W skład Komitetu Turnieju wchodzą co najmniej 2 osoby:

- przedstawiciel Zarządu Tokary Golf Club,

- Sędzia Główny Turnieju – Paweł Kulczykowski, którego decyzje, w zakresie stosowania reguł gry w golfa, będą ostateczne,

- inna osoba lub osoby powołane przez członków Komitetu Turnieju.

 

2. Uprawnieni do gry w turniejach:

- zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG na dzień rejestracji do turnieju,

- zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe

związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP,

- pozostali gracze posiadający aktualną Zieloną Kartę – jednak oni mogą być klasyfikowani w turniejach wyłącznie w kategoriach brutto.

- brak zarejestrowanego/potwierdzonego HCP skutkuje startem z HCP=0;

Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny.

 

 - Dzieci i młodzież do lat 16 mają prawo do gry w turnieju wyłącznie pod opieką rodzica, chyba że komitet turnieju postanowi inaczej.

 

- Osoby, które zgłosiły swój udział w turnieju a nie mogą w nim uczestniczyć zobowiązane są do zgłoszenia swojej  nieobecności 24 godziny przed rozpoczęciem turnieju, w innym wypadku nałożona zostanie na  gracza opłata zgodna z ceną opłaty turniejowej obowiązującą w danym dniu, chyba że inny gracz zgłosi swój udział w jego miejsce. Osoby, nie regulujące zobowiązań za nieodwołanie udziału nie będą miały prawa gry w turnieju, do momentu całkowitego uregulowania zaległości.

 

3. Reguły i etykieta gry w golfa:

-Turnieje będą rozgrywane zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych obowiązujących w dniu rozgrywania turnieju,

Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń, ostentacyjne okazywanie swojego niezadowolenia lub niestosowny strój) będzie karane w następujący sposób:

- pierwsze przewinienie  – dwa uderzenia karne,

- drugie przewinienie – dyskwalifikacja.

Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć Komitet Turnieju na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7). W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

 

4. Opóźnianie gry. Wolne tempo gry:

Karą za opóźnianie gry jest:

- pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne,

- drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne,

- trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

 

5. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznych warunków

 

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

 Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8.b)

 

Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet Turnieju z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy zawodnicy

znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do

czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik jest

w trakcie rozgrywania dołka, musi niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 6-8.c. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry, zostanie zdyskwalifikowany, chyba że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie zReg.33-7.b) 

Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:

  • Jeden długi, ciągły sygnał syreny – natychmiastowe przerwanie gry
  • Trzy następujące po sobie sygnały syreny, powtórzone – przerwanie gry
  • Dwa krótkie sygnały syreny, powtórzone – wznowienie gry

 

6. Sprzęt elektroniczny

Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju. Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości.

 

7. Wózki golfowe samojezdne (typu Melex)

Zezwala się na używanie wózków golfowych.

 

8. Wózki golfowe elektryczne

Wózki elektryczne są dozwolone.

 

9. Caddies

Każdy gracz może mieć jednego caddiego w danym czasie (reguła 6-4), z poniższym zastrzeżeniem:

- juniorzy (gracze poniżej 18 roku życia) mają całkowity zakaz korzystania z usług caddiego,

- kara za złamanie powyższej zasady:

- pierwsze wykroczenie: dwa uderzenia karne,

- drugie wykroczenie: dyskwalifikacja.

 

10. Postanowienia końcowe

a) Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju

lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.

 

 

b) Uczestnik Turnieju i jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie przekazanych przez siebie danych osobowych, w tym danych

 

Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach statystycznych, marketingowych, oraz dla celów współzawodnictwa sportowego i dla celów związanych

z działalnością statutową.

 

c) Administratorem w/w danych osobowych jest Tokary Golf Club.

 

d) Uczestnik Turnieju lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych jak również ma prawo uaktualnienia tych danych lub ich zmiany, albo żądania usunięcia tych danych. W takim przypadku, należy zwrócić się z odpowiednim pismem żądaniem do Tokary GC bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tokarygolf@gmail.com

 

 

e) Użytkownik Turnieju wyraża zgodę, na podawanie przez Polski Związek Golfa informacji o uzyskanych przez niego wynikach. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na fakt, że informacje o jego wynikach będą ogólnodostępne (livescoring)

 

f) Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie jeżeli zajdzie uzasadniona potrzeba.